Участници

Екипът е интердисциплинарен и включва специалисти по ерозия, физика, микробиология, биохимия и ГИС.

Базова организация: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Н. Пушкаров”, Селскостопанска академия (ССА), София

доц. д-р Виктор Колчаков – ръководител на проекта

Участници:
Гл. ас. д-р Гергана Славова Кунчева (ръководител РП1)
Доц. д-р Галина Пенчева Петкова (ръководител РП2)
Доц. д-р Виктор Иванов Колчаков (ръководител РП3)
Доц. д-р Милена Стоянова Керчева (ръководител РП4)
Проф. дсн Петър Димтров Димитров – РУ „А. Кънчев“
Чл. кор.проф. дн Христо Иванов Белоев- РУ „А. Кънчев“
Доц. д-р Атанас Здравков Атанасов- РУ „А. Кънчев“
Доц. д-р Вихра Стефанова Стойнова
Доц. д-р Дияна Петрова Некова
Доц. д-р Костадинка Иванова Недялкова
Доц. д-р Катерина Юлиева Донева
Гл.ас. д-р Диляна Георгиева Илиева
Гл.ас. д-р Милена Лъчезарова Митова
Гл.ас. д-р Августа Георг Степчич
Гл.ас. д-р Мария Константинова Иванова
Гл. ас. д-р Йонита Йорданова Перфанова
Гл.ас. д-р Станимир Георгиев Стойнов
Ас. Цветина Николаева Папаркова
Ас. д-р Илиана Иванова Иванова – ИЗС „Обр. чифлик“
Гл.ас д-р Евгени Тошков Енчев – РУ „А. Кънчев“
Елиана Димитрова Минчева – студент, РУ „А. Кънчев“
Ангел Ивелинов Иванов – студент, РУ „А. Кънчев“
Елена Ангелова Ройбова – студент, РУ „А. Кънчев“
Даниел Даниелов Петров  – студент, РУ „А. Кънчев“