Контакти

доц. д-р Милена Керчева – координатор на проекта, ръководител отдел „Физика, ерозия, почвена биота“

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР), Селскостопанска академия (ССА)

ул. „Шосе Банкя“ 7, София 1331, П.К. 1080

mkercheva@abv.bg

+359887117854