Работни Пакети

Работен пакет 1: Определяне на топлинни и физични свойства на основни почвени различия при различни начини на земеползване и почвени хидрологични режими

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Милена Керчева;

Работен пакет 2: Определяне на топлинни и физични свойства на смеси от почви с мелиоранти

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Катерина Донева;

Работен пакет 3: Химия на почви с контрастни термични свойства и различен тип антропогенно въздействие. Анализ на липиди, замърсители и тежки метали

Ръководител на работния пакет: проф. дн Ирена Атанасова;

Работен пакет 4: Установяване на влиянието на почвената биота върху почвената структура и топлинните свойства на почвата

Ръководител на работния пакет: проф. д-р Радка Донкова;

Работен пакет 5: Динамиката и разпределение на топлинния поток в почвата при различни начини на стопанисване на земите

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Мария Глушкова