Работни Пакети


Работен пакет 1: 
Ефективност на агротехнологии за ограничаване на водната ерозия и емисиите на парникови газове и подобряване на хидрологичния режим на Карбонатен Чернозем

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Гергана Кунчева

Работен пакет 2: Ефективност на противоерозионни агротехнологии за подобряване на качеството на Карбонатен Чернозем

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Галина Петкова

Работен пакет 3: Ефективност на противоерозионни агротехнологии за повишаване на добива от отглежданите култури върху Карбонатен Чернозем

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Виктор Колчаков

Работен пакет 4: Моделиране на ерозионните процеси и кръговрата на въглерода в различни пространствени и времеви мащаби

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Милена Керчева