Цели на проекта

Проект „Топлинни свойства на почви при различни начини на земеползване и мелиориране“, ДН16/11 от 20.12.2017 г., финансиран от ФНИ-МОН. Продължителност 2018-2020 г.

Топлинните свойства на почвата са важен фактор за обмяната на енергия в системата „почва-растение-атмосфера”, формирането на климата и функциите на почвите. Те зависят от съдържанието на вода и въздух в почвените пори, съдържанието на органично вещество и химичния състав на твърдите частици и като резултат се влияят от промените на тези фактори.

Целта на проекта е да се получи нова информация за коефициента на топлопроводност, обемната топлоемност и коефициента на температуропроводност на почви с различни физични, химични и микробиологични характеристики, формирани в условията на различно земеползване, антропогенно натоварване, хидрологични режими и мелиоративни практики. Изследваните фактори влияят върху характеристиките на твърдата фаза на почвата, разпределението на порите по размери и капацитета на почвата да задържа вода. Комплексната база данни, която ще бъде получена, ще допринесе за по-доброто разбиране на влиянията и взаимовръзките между различни почвени характеристики  с топлинните свойства при различни природни и антропогенни въздействия.