Цели на проекта

Проект „Ефективност на противоерозионни агротехнологии за подобряване на качеството и хидрологичния режим на почвата и ограничаване на емисиите на парникови газове“, КП-06-Н46/1 от 27.11.2020 г., финансиран от ФНИ-МОН. Продължителност 2020-2023 г.

Водната ерозия на почвата е най-разпространената форма на почвена деградация, която има екологични, климатични и икономически последици. Целта на проекта е да се установят взаимовръзките между почвената ерозия и баланса на вода, почвеното биоразнообразие, запасите на органично вещество и хранителни вещества в Карбонатен Чернозем и емисиите парниковите газове чрез полски експерименти и моделиране. Агротехническата и почвозащитна ефективност на различни системи за почвообработка ще бъдат оценени в условията на сеитбообращение (зимна пшеница-царевица) в Опитното поле за борба с почвената ерозия на ИПАЗР „Н. Пушкаров” в землището на с. Тръстеник, Русенско. Ще бъдат тествани три системи за обработка на почвата: традиционна по склона, традиционна напречно на склона, и минимална – напречно на склона с внасяне на предкултура при окопна култура, която ще се използва за зелено торене. Ефективността на приложените агротехнологии върху качеството на почвата ще бъде оценена чрез почвени индикатори, касаещи физични, химични и микробиологични показатели. Емисиите на парниковите газове ще бъдат проследени след всяка почвообработка по данни за отделения CO2 и N2O. Компонентите на водния баланс ще бъдат определени от данни от автоматична метеорологична станция и данни за влажността на почвата в изследваните варианти. Динамиката и пространственото разпространение на ерозионните процеси ще бъдат изследвани на ниво водосбор чрез хидрологичния модел SWAT. Експерименталните данни ще позволят установяване на статистически зависимости и оценки, калибриране и валидиране на модели, оценка на риска от почвената ерозия и ефекта на приложените агротехнологии върху кръговрата на водата, въглерода и азота, и почвеното биоразнообразие. Резултатите от изследванията ще повишат знанията за механизмите, чрез които противоерозионните технологии водят до подобряване на почвената структура и хидрологичния режим, увеличаване на запасеността с органичен въглерод и хранителни вещества и намаляване на емисиите на парникови газове.