Анализи

Топлинни свойства на почвата: директно измерване с устройство KD2 Pro (METER, USA). Устройството е преносимо и е подходящо за работа в лабораторни и полски условия. Използват се два сензора TR-1 и SH-1 за измерване на коефициента на топлопроводност, топлосъпротивление, топлоемност, коефициент на температуропроводност. KD2-Pro използва метода на нестационарно нагряване и линейно разпространение на топлина при извършване на измерванията.

Физични свойства на твърдата фаза на почвата: механичен състав ISO 11277:2009, обемна и специфична плътност; състав и водоустойчивост на почвените агрегати.

Водозадържаща способност на почвата: влагозадържане при различен матричен потенциал ( крива на водозадържане) капиляриметър с висящ воден стълб (Shot филтри G5 с диаметри на порите 1.0-1.6 um), преса с керамични филтри и преса с целофанова мембрана (SME|, ексикаторен метод; коефициент на филтрация по метода на de Boodt в лабораторни условия.

Методи за характеризиране на поровото пространство: метод на кривата на водозадържане; живачна порьозиметрия (MIP) живачен порьозиметър Autopore IV 9500 (Micrometrics) INC, USA, в Института по агрофизика, Люблин, Полша ; изотерми на адсорбция на азот за определяне на пори с ефективен радиус в диапазона 0.1–0.001μm (Greeg and Sing, 1982; Ościk, 1982). Изотермите са измерени чрез Sorptomatic (model SO 1990, Fisons Instruments) в Института по агрофизика, Люблин при температура на течен азот (−195.82°C) в диапазон на относително налягане на азота от p/po=0.004 до p/po=0.997;изотерми на десорбция на водни пари (Naono and Hakuman, 1993), определени в ексикатори с наситен разтвор на NaCl и разтвори на сярна киселина с нарастваща концентрация за поддържане на определена относителна влажност на въздуха. 

Химични свойства и характеристики: съдържание на органичен въглерод в почвата, pH, физикохимични свойства; сигнатура на липидни съединения и замърсители /вкл. метаболити/ и количествен анализ (GC, GC-MS), състав и съдържанието на органичните съединения при почви с различни термични свойства, геохимични индекси за анализ на източници на органичното вещество; минералогичен състав на избрани почвени проби ще бъде определен с рентгеноструктурен дифракционен анализ (външна услуга).

Биологични показатели: общата биологична активност чрез продукцията на СО2, микробиална биомаса, общо количество на микроорганизми, ензимна активност; биоразнообразие, численост и биомаса на популациите от земни червеи .