Анализи

Изследването включва провеждането на полски експерименти и набюдения, лабораторни анализи и приложения на математични модели

Полски експерименти: Извеждат се в Опитна станция по борба с ерозията към ИПАЗР „Никола Пушкаров“ в село Тръстеник, обл. Русе. Изведени са два полски опита с пшеница и царевица. При всяка култура ще бъдат тествани три варианта на почвозащитните операции в четири повторения: традиционни технологии, приложени по наклона на склона; традиционни технологии, приложени напречно на наклона на склона; минимални технологии, приложени напречно на склона с използване на предкултура преди царевицата, която се използва за зелено торене.

Полеви кампании и показатели, които се измерват на полето: ерозионните показатели, след всеки дъжд, физични показатели, биометрични показатели и фенологични наблюдения на посевите.

Отточна площадка
Почвени проби в ненарушено състояние в пръстени
Инфилтрометър
KD2-Pro за измерване на топлинни свойства

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг на емисиите на парникови газове: При конкретните обработки на почвата, измерванията на показателя за емисиите на СО2 и N2O се осъществява в три времеви периода: преди извършването на всяка обработка, 48 часа след провеждането на съответната обработка, както и ежемесечно до края на вегетационния период на културата.

Измерване на LAI и ФАР с ACCUPAR LP-80 PAR/LAI Ceptometer

 

Автоматични метеорологична станция ATMOS 41 и станции за измерване влажност на почвата TEROS-12.

 

 

Почвени анализи: физични (хидрологични, структурни и топлинни показатели), химични (съдържание и състав на органичния въглерод, pH, общо количество карбонати, общ азот), агрохимични (аминиев и нитратен азот, достъпни форми на азот, фосфор, калий), и микробиологични анализи (микробиална биомаса, ензимна активност, численост на основни таксономични и функционални групи почвени микроорганизми )

Математични модели: WinIsareg, Wofost, SWAT, RothC