Пробонабиране

Изследването ще се основава на директни измервания на топлинните свойства на почвени проби с апарат KD2pro от необработваеми и обработваеми (поливни и неполивни) територии, както и от 11 опитни площи, обхващащи гори с представителни иглолистни и широколистни дървесни видове, както и на площи с тревна растителност.

Карта на почвено-географските райони (Койнов и кол. , 1974) и обекти за пробонабиране 2018 г.